FRIGO a.s. týmto zverejňuje v zmysle § 35 Zákona o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov polročné finančné správy.