V zmysle § 36 zákona číslo 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov vydávame toto „Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2007“:


1. V sledovanom období nedošlo v akciovej spoločnosti k významným zmenám ani obchodom, ktoré by mimoriadne ovplyvnili finančnú situáciu emitenta a ním ovládaných osôb.

2. Finančná situácia emitenta v sledovanom období bola stabilizovaná. Spoločnosť dosiahla v zisk vo výške 500 tisíc Sk. Do konca roku 2007 sa predpokladá identický vývoj.