Rok 2015

FRIGO a.s. týmto zverejňuje v zmysle § 34 Zákona o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov ročné finančné správy.